Privatumo politika: įrašymas vaizdo stebėjimo kameromis

Bendrovė „Hes-Pro Vilnius UAB“ (toliau – „Hesburger“) tvarko klientų (toliau – Klientas) asmens duomenis, naudodamasi vaizdo stebėjimo kamerų sistema. Įrašyti vaizdai laikomi asmens duomenimis, jeigu galima nustatyti privataus asmens tapatybę ar ji nustatytina. „Hesburger“ įsipareigoja visus asmens duomenis tvarkyti rūpestingai ir griežtai laikydamasi galiojančių duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Kodėl tvarkome asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis (t.y. vaizdo stebėjimo kamerų įrašus) tvarkome, siekdami apsaugoti savo turtą, stebėti  gamybos procesą, užkirsti kelią nusikaltimams ir tirti bet kokius įvykdytus nusikaltimus ar nelaimingus atsitikimus, kurie įvyksta mūsų patalpose ar netoli jų. Taip pat asmens duomenis tvarkome, siekdami apsaugoti savo darbuotojus jų darbo vietoje ir didinti darbo saugos lygį.

Asmens duomenų saugojimas pagrįstas teisėtais interesais. Asmens duomenis tvarkyti leidžiama, kai tai būtina valdytojo ar trečiosios šalies teisėtiems interesams tenkinti. „Hesburger“ nuomone, asmens duomenų tvarkymas minėtais tikslais yra būtinas, kad būtų apsaugotas „Hesburger“ turtas ir darbuotojų asmeninis saugumas. Šie interesai negali būti veiksmingai užtikrinti naudojant kitas, mažiau griežtas priemones.

Kokius duomenis tvarkome ir iš kur juos gauname?

Registrą sudaro vaizdo stebėjimo kamera padaryti vaizdo įrašai, kuriuose fiksuojamas laikas ir konkreti vieta. Šie įrašai sudaro registro visumą. Vaizdo stebėjimo kamerų sistema naudojama „Hesburger“ kavinėse ir kitose bendrovės gamybos ir veiklos patalpose, „Hesepesu“ automobilių plovyklose, viešbučiuose „Hesehotelli“, „Clewer Oy“ veiklos patalpose, „Finnsoy Oy“ veiklos patalpose bei teritorijose aplink minėtas patalpas ar netoli jų.

Asmenų grupės, kurių asmens duomenys tvarkomi, yra „Hesburger“, „Hesehotelli“, „Clewer“ ir „Finnsoy; klientai ir darbuotojai. Be to, asmens duomenis tvarko dar ir kitos duomenų subjektų grupės, kurios apima kitus turto naudotojus.

Duomenų subjektai informuojami apie stebėjimo vaizdo kameras veiklos patalpose naudojant ženklus ir /arba žymas su užrašu „Stebima vaizdo kameromis“.

Kam leidžiama tvarkyti asmens duomenis?

Asmens duomenis gali tvarkyti „Hesburger“ darbuotojai, kurių pareigybių aprašymuose nurodyta vaizdo stebėjimo sistemos priežiūra ir jų naudojimas. Asmens duomenis taip pat gali tvarkyti tie „Hesburger“ darbuotojai, kurių pareigybės aprašymuose nurodyta nagrinėti, spręsti su nusikaltimais susijusius klausimus/atvejus ar žalos atlyginimo atvejus.

Asmens duomenys perduodami iš „Hesburger“ tinklo  bendrovei „Salmela-Yhtiöt Oy“ techniniais ir administraciniais tikslais bei bendrovei „Gurulogic Microsystems Oy“, kuri užtikrina vaizdo stebėjimo sistemų techninę priežiūrą. Be to, techninės priežiūros tikslais asmens duomenys taip pat siunčiami išorės informacinių technologijų paslaugų teikėjams.

Asmens duomenys perduodami policijai ir kitoms valdžios įstaigoms, kurios įstatymais įpareigotos tvarkyti vaizdo įrašus. Asmens duomenys taip pat perduodami valdžios institucijoms tais atvejais, kai tai būtina, norint teikti ieškinį ar atsakyti į jį (apsiginti). Asmens duomenys taip pat perduodami draudimo bendrovėms, kurios tvarko ir nagrinėja žalos draudimo atvejus.

Asmens duomenys negali būti siunčiami už ES ar EEE ribų.

Registro saugumo užtikrinimo principai

„Hesburger“ taiko technines ir organizacines priemones, kad užkirstų kelią neleistinam naudojimui, perdavimui, trynimui ar kitokiam asmens duomenų tvarkymui, kai tai kelia pavojų duomenų apsaugai. Registras saugomas elektronine forma. Registras naudojamas, o duomenys keičiami ir tvarkomi, tik taikant užkoduotą įvairiais skirtingais veiksniais pagrįstą autentifikavimą (tapatybės nustatymą). Registru naudotis gali tik konkretūs paskirti darbuotojai, kurių užduotis – prižiūrėti ir administruoti sistemą. Registro duomenys saugomi nuo pašalinių asmenų. Naudojimasis registru atidžiai stebimas.

Kiek laiko saugome asmens duomenis?

„Hesburger“ saugo vaizdo įrašus  vieną (1) mėnesį nuo įrašymo. Praėjus vienam mėnesiui, įrašai automatiškai sunaikinami. Įrašai gali būti saugomi ilgiau, kai to reikia tiriant nusikaltimą ar atvejį žalai atlyginti. Netgi tokiais atvejais įrašai sunaikinami, kai jų jau nebereikia. 

Įrašus saugoti nuspręsta vieną mėnesį, nes daugelio nusikalstamų ar žalos atlyginimo atvejų negalime pastebėti iš karto. Norime užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistemą naudojame tik mūsų nurodytais tikslais.

Kliento teisės

Klientas gali pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susisiekęs su „Hesburger“ paštu arba el. paštu. „Hesburger“ pasilieka teisę prašyti kliento pateikti papildomos informacijos, kad būtų nustatyta jo tapatybė ir vykdomas prašymas pateikti informaciją.

Teisė susipažinti

Klientas turi teisę peržiūrėti savo duomenis registre.

Teisė prašyti ištaisyti neteisingus ar neišsamius duomenis

Klientas turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus ar neišsamius duomenis.

Teisė ištrinti

Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti iš Taškų kaupimo klubo registro („Teisė būti užmirštam“). Kliento prašymu „Hesburger“ dės visas pastangas, kad duomenys būtų ištrinti nepagrįstai negaištant laiko, išskyrus atvejus, kai trinti duomenis gali būti atsisakyta dėl teisinių priežasčių.

Teisė riboti tvarkymą ir nesutikti

Klientas turi teisę riboti jo asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad jie būtų tvarkomi. Klientui pateikus prašymą, „Hesburger“ nebegali tvarkyti kliento asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tam yra teisėta priežastis.  

Teisė perduoti duomenis iš vienos sistemos į kitą

Klientas turi teisę gauti savo asmens duomenis struktūrizuota ir įprastai naudojama forma, kokia juos galėtų perduoti kitam asmens duomenų registro valdytojui.

Teisė teikti skundą

Jeigu klientas mano, kad pažeistas jo privatumas, jis gali teikti skundą ES valstybės narės, kurioje gyvena, atitinkamai institucijai. Daugiau informacijos apie nacionalines duomenų apsaugos institucijas pateikta čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas ir kaip galima su juo susisiekti?

Hes-Pro Vilnius UAB
Ukmergės g. 238, LT-07160 Vilnius, Lithuania
bonusklubi@hesburger.fi