HESBURGER KLIENTŲ REGISTRAS: PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje aiškinama, kaip „Hesburger“ renka, tvarko, perduoda ir saugo savo klientų (toliau – Klientas) asmens duomenis. Asmens duomenys – tai duomenys, kuriais remiantis gali būti nustatyta Kliento tapatybė, pvz., Kliento vardas, pavardė, telefono numeris.

„Hesburger“ reiškia bendrovę „Burger-In Ltd.“, „AS Hesburger“, „RigaBurger SIA“, UAB „Hes-Pro Vilnius“, „Bulgarian Burger EOOD“ ir kitus „Hesburger“ grupės valdomus filialus, kurie visi kartu yra bendri valdytojai.

Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome toliau išvardytais tikslais:

 • valdyti ir stiprinti santykius tarp „Hesburger“ ir Kliento;
 • organizuoti loterijas ir konkursus, teikti prizus ir skelbti laimėtojų vardus pagal konkurso taisykles;
 • vykdyti „Hesburger“ internetinėje svetainėje pateiktus užsakymus („Hesburger“ internetinė parduotuvė veikia tik Suomijos „Hesburger“ internetinėje svetainėje www.hesburger.fi);
 • vykdyti techninę „Hseburger“ internetinės svetainės priežiūrą ir atlikti duomenų analizę.

Asmens duomenys tvarkomi, pavyzdžiui, kai gauname Klientų atsiliepimus arba Klientas ką nors įsigyja „Hesburger“ internetinėje parduotuvėje. Taškų kaupimo klubo nario asmens duomenų tvarkymas paaiškinamas atskiroje privatumo politikoje (Taškų kaupimo klubo privatumo politika), su kuria susipažinti galima „Hesburger“ programėlėje arba „Hesburger“ internetinės svetainės skiltyje „Taškų kaupimo klubas“.

Asmens duomenims tvarkyti prašome Kliento sutikimo, kai renkame asmens duomenis „Hesburger“ tinklalapyje arba kai pildomos kliento ir (arba) atsiliepimo formos. Teisinis pagrindas asmens duomenims tvarkyti yra paties Kliento sutikimas. Be to, tais atvejais, kai „Hesburger“ negavo konkretaus Kliento sutikimo, asmens duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas teisėtais įstatyme numatytais interesais, o jam taikyti reikia, kad duomenų valdytojas ypač dėmesingai atsižvelgtų į duomenų subjekto interesus ir teises, atkreipdamas dėmesį ir į valdytojo interesus. 

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik konkrečiai nurodytais tikslais. Remiantis Kliento pateiktais asmens duomenimis, pavyzdžiui, Klientui negali būti siūloma tiesioginė rinkodara be aiškaus Kliento sutikimo, kaip ir jų asmens duomenys negali būti tvarkomi tokiu būdu, kuris pažeistų šios Privatumo politikos nuostatas. 

Kokios rūšies dokumentai apie mane yra renkami ir kokie yra duomenų šaltiniai?

Duomenys renkami tiesiogiai iš Kliento, kai Klientas susisiekia su „Hesburger“, pavyzdžiui, norėdamas palikti atsiliepimą ar dalyvauti konkurse/varžybose, arba kai Klientas pateikia užsakymą „Hesburger“ internetinėje parduotuvėje (www.hesburger.fi). Tokie duomenys apima Kliento vardą, pavardę, adresą, el. paštą, tel. numerį, „Hesburger‘“ lojalių taškų klubo nario numerį, informaciją apie loterijos ir konkurso/varžybų rezultatus, leidimus, sutikimą, dovanų kortelės gavėjo kontaktinius duomenis ir pranešimus  dovanų kortelės turėtojams.

Taip pat renkami duomenys, susiję su paslaugų naudojimusi. Kai Klientas pateikia užsakymą „Hesburger“ internetinėje parduotuvėje, Kliento pirkimo data (pvz., užsakymo pateikimo laikas ir mokėjimo rekvizitai) saugomi tokiame registre. Naudotojo duomenys, pvz., IP adresas, naršyklės informacija, naudojimo laikas, surenkami naudojantis „Hesburger“ internetine svetaine.

Kas tvarko asmens duomenis?

Bendrovėje „Hesburger“ asmens duomenis tvarko darbuotojai, kurių  pareigos apima paslaugų priežiūrą ir valdymą. 

Duomenys perduodami toliau nurodytiems už „Hesburger“ buvimo vietos ribų esantiems subjektams:

 • „Hesburger“ franšizės pagrindu veikiančioms įstaigoms/restoranams pateikiami klientų atsiliepimai, juos Klientai pateikia naudodamiesi įprastais „Hesburger“ kanalais. „Hesburger“ franšizės pagrindu veikiančių įstaigų/restoranų pavadinimai ir kontaktinė jų informacija pateikta „Hesburger“ internetinėje svetainėje vietos aprašymui skirtoje skiltyje.  
 • Duomenys perduodami paslaugų teikėjams, kurie atsakingi už „Hesburger“ informacinių technologijų priežiūrą ir naudojimą.
 • Duomenys perduodami teisėsaugos institucijoms ir kitoms institucijoms, remiantis prašymais pateikti informaciją, kurie teikiami vietos teisės aktų pagrindu.
 • Duomenys perduodami draudimo įmonėms, kurios nagrinėja prašymus atlyginti žalą/išmokėti kompensaciją.

Asmens duomenys neperduodami už ES ar EEE ribų.

Duomenų apsauga

„Hesburger“ naudoja technines ir organizacines priemones, kad užkirstų kelią asmens duomenų naudojimui be leidimo, perdavimui, trynimui ir kitam asmens duomenų tvarkymui, kuris keltų pavojų duomenų apsaugai. Registras vedamas ir saugomas elektronine forma. Registru naudojamasi, duomenys keičiami ir tvarkomi, tik naudojantis daugiapakopiu naudotojo tapatybės nustatymu, pasitelkiant kodavimą/šifravimą. Tik konkretūs paskirti asmenys, kurie atsakingi už sistemos priežiūrą ir valdymą, gali naudotis registru. Registro duomenys saugomi, kad jais nepasinaudotų pašaliniai asmenys, o registro naudojimas atidžiai stebimas.

Kiek laiko duomenys saugomi?

Duomenys saugomi:

 • Klientų atsiliepimai: duomenys ištrinami praėjus vieneriems (1) metams po dienos, kurią Klientas pateikė savo atsiliepimą. Tačiau tokie duomenys gali būti saugomi ilgiau, jeigu tam yra pagrįsta priežastis, pavyzdžiui,  kliento patikimumas / kredito jam suteikimas remiantis jo paliktu atsiliepimu, žalos atlyginimas ir kitos teisinės priežastys.
 • Loterijų ir konkursų dalyvių informacija: duomenys ištrinami, kai susisiekiama su laimėtoju ir įteikiami prizai.
 • Internetinėje parduotuvėje esantys asmens duomenys ir sandorio duomenys: duomenys saugomi tiek, kiek reikia, remiantis apskaitos ir vartotojų (teisių) apsaugos teisės aktais.
 • Svetainėje saugomi duomenys: šešis (6) mėnesius nuo dienos, kai buvo apsilankyta svetainėje.
 • Kiti Klientų duomenys: duomenys saugomi tiek, kiek reikia jiems tvarkyti pirmiau nurodytais tikslais.

Klientų teisės

Klientas gali pasinaudoti toliau nurodytomis jam suteiktomis teisėmis, susisiekęs su „Hesburger“ paštu ar el. paštu.

Teisė susipažinti su duomenimis (prieigos teisė)

Klientas turi teisę patikrinti savo duomenis, kurie saugomi registre.

Teisė prašyti, kad būtų pataisyti neteisingi ar neišsamūs duomenys

Klientas turi teisę prašyti, kad neteisingi ar neišsamūs jo duomenys būtų ištaisyti.

Teisė trinti

Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų trinami iš Taškų kaupimo klubo registro („Teisė būti pamirštam“). Kliento prašymu „Hesburger“ nepagrįstai negaišdama laiko turi stengtis prašomus duomenis ištrinti, išskyrus atvejus, kai dėl teisinių priežasčių gali būti atsisakyta juos trinti. 

Teisė riboti tvarkymą ir nesutikti

Klientas turi teisę riboti jo asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad jie būtų tvarkomi. Klientui pateikus prašymą, „Hesburger“ nebegali tvarkyti Kliento asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenys turi būti tvarkomi dėl teisinių priežasčių.

Teisė perduoti duomenis iš vienos sistemos į kitą

Klientas turi teisę gauti savo asmens duomenys struktūrizuota ir įprastai naudojama forma, kokia jis galėtų perduoti duomenis kito asmens duomenų registro valdytojui.

Teisė teikti skundą

Klientas gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo kompetentingai savo gyvenamosios šalies institucijai. Daugiau informacijos apie nacionalines duomenų apsaugos institucijas rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas ir kaip su juo susisiekti?

Bendri klientų registro valdytojai yra „Burger-In Ltd.“, „AS Hesburger“, „RigaBurger SIA“, UAB „Hes-Pro Vilnius“, „Bulgarian Burger EOOD“ ir kiti „Hesburger“ grupei priklausantys filialai. Užklausas galima siųsti paštu arba el. paštu:

Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomija
privacy@hesburger.fi