HESBURGER KLIENTŲ REGISTRAS: PRIVATUMO POLITIKA

„Hesburger“ grupė yra įsipareigojusi saugoti savo klientų privatumą. Šioje Privatumo politikoje aiškinama, kaip „Hes-Pro Vilnius UAB“ ir kitos „Hesburger“ grupei priklausančios bendrovės, esančios ES ir EEE, (toliau – „Hesburger“ arba mes / mūsų / mus / mums) tvarko savo klientų (toliau – Klientas / Klientai) asmens duomenis. Asmens duomenys – tai duomenys, kuriais remiantis gali būti nustatyta Kliento tapatybė, pavyzdžiui, Kliento vardas, pavardė, telefono numeris.

1. Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis tvarkome, pavyzdžiui, kai gauname Klientų atsiliepimus arba Klientas ką nors įsigyja „Hesburger“ internetinėje parduotuvėje. Mūsų Taškų kaupimo klubo Klientų asmens duomenų tvarkymas aprašomas atskiroje privatumo politikoje (toliau – Taškų kaupimo klubo privatumo politika), su kuria galite susipažinti „Hesburger“ programėlėje arba „Hesburger“ tinklalapių skiltyje „Taškų kaupimo klubas“.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi Kliento sutikimo, su „Hesburger“ sudarytos sutarties, mūsų teisinės prievolės ar teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek reikia šiais naudojimo tikslais:

 • valdyti ir stiprinti santykius tarp „Hesburger“ ir Kliento:
 • tvarkyti Klientų atsiliepimus ir į juos atsakyti (tvarkymo kriterijus: teisėtas interesas);
 • tvarkyti prašymus suteikti kreditą ar pretenzijas ir į juos (-as) atsakyti (tvarkymo kriterijus: teisinė prievolė);
 • organizuoti loterijas ir konkursus, teikti prizus ir skelbti laimėtojų vardus pagal konkurso taisykles (tvarkymo kriterijus: teisėtas interesas);
 • vykdyti internetinėje parduotuvėje pateiktus užsakymus (tvarkymo kriterijus: teisinė prievolė);
 • tobulinti tinklalapį, analizuoti naudojimąsi juo ir nukreipti tikslinę rinkodarą (tvarkymo kriterijus: sutikimas). Daugiau informacijos apie „Hesburger“ naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

Asmens duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas teisėtais įstatyme numatytais interesais, o jam taikyti reikia ypač dėmesingai atsižvelgti į duomenų subjekto interesus ir teises. Duomenys tvarkomi teisėtais interesais, kai tvarkymas yra iš esmės susijęs su duomenų valdytojo operacijomis ir, pagrįstu Kliento manymu, priklauso tokių operacijų sričiai.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik konkrečiai nurodytais tikslais. Remiantis Kliento pateiktais asmens duomenimis, pavyzdžiui, Klientui negali būti siūloma tiesioginė rinkodara be aiškaus Kliento sutikimo, kaip ir jų asmens duomenys negali būti tvarkomi tokiu būdu, kuris pažeistų šios Privatumo politikos nuostatas. 

2. Kokios rūšies duomenys apie mane yra renkami ir kokie yra duomenų šaltiniai?

Duomenys renkami tiesiogiai iš Kliento, kai Klientas susisiekia su „Hesburger“, pavyzdžiui, norėdamas palikti atsiliepimą ar dalyvauti konkurse, arba kai Klientas pateikia užsakymą „Hesburger“ internetinėje parduotuvėje. Tokie duomenys apima Kliento vardą, pavardę, adresą, el. paštą, tel. numerį, „Hesburger“ Taškų kaupimo klubo nario numerį, informaciją apie loterijos ir konkurso rezultatus, leidimus, sutikimą, dovanų kortelės gavėjo kontaktinius duomenis ir pranešimus dovanų kortelės turėtojams.

Taip pat renkami duomenys, susiję su paslaugų naudojimusi. Kai Klientas pateikia užsakymą „Hesburger“ internetinėje parduotuvėje, Kliento pirkimo duomenys (pvz., užsakymo pateikimo laikas ir mokėjimo rekvizitai) saugomi registre. Naudojantis „Hesburger“ internetine svetaine renkami tokie naudotojo duomenys kaip IP adresas, naršyklės informacija ir naudojimo laikas.

3. Kas tvarko asmens duomenis?

Bendrovėje „Hesburger“ asmens duomenis tvarko darbuotojai, kurių pareigos apima paslaugų priežiūrą ir valdymą. Siekiant išspręsti tam tikrą klausimą, duomenys gali būti perduodami „Hesburger“ grupės viduje.

Tvarkydami asmens duomenis, mes taip pat naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis. Reikalaujame, kad duomenys būtų naudojami tik pirmiau nurodytais jų naudojimo tikslais.

Duomenys perduodami toliau nurodytiems „Hesburger“ nepriklausantiems subjektams:

 • Duomenys perduodami „Hesburger“ frančizės gavėjams, vykdantiems „Hesburger“ veiklos operacijas. Tokie duomenys apima Klientų atsiliepimus ir prašymus suteikti kreditą. „Hesburger“ franšizės gavėjų pavadinimai ir kontaktinė jų informacija pateikta „Hesburger“ tinklalapiuose vietos aprašymui skirtoje skiltyje.
 • Duomenys perduodami paslaugų teikėjams, kurie atsakingi už „Hesburger“ informacinių technologijų priežiūrą ir naudojimą.
 • Internetinės parduotuvės duomenys perduodami mokėjimo tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir transporto paslaugų teikėjams.
 • Duomenys perduodami teisėsaugos institucijoms ir kitoms įstaigoms, jei to reikalaujama pagal įstatymą, teisės aktą, teisinį prašymą arba tiriant nusikaltimą, vykdant ar ginant teisėtus reikalavimus.
 • Duomenys perduodami draudimo įmonėms, kurios nagrinėja prašymus atlyginti žalą.
 • Duomenys gali būti perduodami įmonę įsigijusiam subjektui įmonės įsigijimo ar susijungimo atveju.

4. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims, perdavimo apsaugos priemonės

Tvarkydama asmens duomenis „Hesburger“ pasitelkia subrangovus ir dėl to duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jei asmens duomenys perduodami už ES ar EEE ribų, mes užtikriname tinkamą asmens duomenų apsaugą, pavyzdžiui, naudojame sutarčių standartines sąlygas, kurias patvirtino Europos Komisija.

5. Duomenų apsauga

„Hesburger“ naudoja technines ir organizacines priemones, kad užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui, perdavimui, ištrynimui ar kitam asmens duomenų tvarkymui, kuris keltų pavojų duomenų apsaugai. Registras vedamas ir saugomas elektronine forma. Registru naudojamasi, duomenys keičiami ir tvarkomi tik naudojantis daugiapakopiu naudotojo tapatybės nustatymu, pasitelkiant šifravimą. Tik konkretūs paskirti asmenys, kurie atsakingi už sistemos priežiūrą ir valdymą, gali naudotis registru. Registro duomenys saugomi, kad jais nepasinaudotų pašaliniai asmenys, o registro naudojimas atidžiai stebimas.

6. Kiek laiko duomenys saugomi?

Duomenys saugomi:

 • Klientų atsiliepimai ir prašymai suteikti kreditą: duomenys ištrinami praėjus vieniems (1) metams po dienos, kurią Klientas pateikė savo atsiliepimą. Tačiau tokie duomenys gali būti saugomi ilgiau, jeigu tam yra pagrįsta priežastis, pavyzdžiui, kredito suteikimas Klientui remiantis jo paliktu atsiliepimu, žalos atlyginimas ir kitos teisinės priežastys.
 • Loterijų ir konkursų dalyvių informacija: duomenys ištrinami, kai susisiekiama su laimėtoju ir įteikiami prizai.
 • Internetinėje parduotuvėje esantys asmens duomenys ir operacijos duomenys: duomenys saugomi tiek, kiek reikia, remiantis apskaitos ir vartotojų apsaugos teisės aktais.
 • Interneto svetainės duomenys: duomenys apie slapukų saugojimo laikotarpius pateikiami mūsų atskiroje Slapukų politikoje.
 • Kiti Klientų duomenys: duomenys saugomi tiek, kiek reikia jiems tvarkyti pirmiau nurodytais tikslais.

7. Bendras duomenų valdymas kartu su „Facebook“

„Hesburger“ prižiūrint savo „Facebook“ socialinio tinklo puslapius, „Hesburger“ ir „Facebook Ireland Limited“ yra bendri „Hesburger“ puslapių naudotojų duomenų valdytojai. „Facebook“ tvarko asmens duomenis pagal savo Privatumo politiką, kurią galima rasti www.facebook.com/privacy/. „Facebook“ pirmiausia atsako už duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi, duomenų saugumo užtikrinimą ir tinklo paslaugų naudotojų teisių įgyvendinimą. „Hesburger“ tvarko duomenis teisėtų interesų pagrindu.

Per „Facebook“ bendrovė „Hesburger“ gauna prieigą prie tokių registruoto „Facebook“ naudotojo viešų duomenų kaip naudotojo vardas ir profilio nuotrauka. Šiuos duomenis tvarkome tik savo tikslais, tokiais kaip informacijos apie naujus produktus ir paslaugas teikimas, rinkodaros tikslais, siekiant gauti Klientų atsiliepimus, perkant reklamą iš „Facebook“ ir vertinant reklamų pasiekiamumo rodiklius.

8. Informacija apie automatinį sprendimų priėmimą (profiliavimą)

„Hesburger“ nevykdo jokio automatinio sprendimų priėmimo, pavyzdžiui, profiliavimo, grindžiamo „Hesburger“ Klientų registru.

9. Klientų teisės

Klientas gali pasinaudoti toliau nurodytomis jam suteiktomis teisėmis, susisiekęs su „Hesburger“ paštu ar el. paštu.

Teisė susipažinti su duomenimis (prieigos teisė)

Klientas turi teisę patikrinti savo duomenis, kurie saugomi registre.

Teisė prašyti, kad būtų ištaisyti neteisingi ar neišsamūs duomenys

Klientas turi teisę prašyti, kad neteisingi ar neišsamūs jo duomenys būtų ištaisyti.

Teisė prašyti ištrinti duomenis

Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti iš Taškų kaupimo klubo registro („Teisė būti pamirštam“). Kliento prašymu „Hesburger“ nepagrįstai negaišdama laiko turi stengtis prašomus duomenis ištrinti, išskyrus atvejus, kai dėl teisinių priežasčių gali būti atsisakyta juos ištrinti.

Teisė riboti tvarkymą ir nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi

Klientas turi teisę riboti jo asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad jie būtų tvarkomi. Klientui pateikus prašymą, „Hesburger“ nebegali tvarkyti Kliento asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenys turi būti tvarkomi dėl teisinių priežasčių.

Teisė perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą

Klientas turi teisę gauti savo asmens duomenis struktūrizuota ir įprastai naudojama forma, kokia jis galėtų perduoti duomenis kitam valdytojui.

10. Teisė pateikti skundą

Klientas gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo kompetentingai savo gyvenamosios šalies institucijai. Daugiau informacijos apie nacionalines duomenų apsaugos institucijas rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

11. Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas ir kaip su juo susisiekti?

Duomenų valdytojas yra „Hes-Pro Vilnius UAB“.

Užklausas dėl registro galima siųsti paštu arba el. paštu:

„Hes-Pro Vilnius UAB“

c/o Burger-In Oy

Linnankatu 34

20100 Turku, Suomija

privacy@hesburger.fi

 

 

Atnaujinta 2021 m. vasario 2 d.