„HESBURGER BONUS“ KLUBAS: PRIVATUMO TAISYKLĖS

„Burger-In Oy“(toliau tekste „Hesburger“) renka „Bonus“ klubo narių (toliau tekste „jūsų“ arba „Kliento“) asmens duomenis. „Hesburger“ įsipareigoja šiuos duomenis tvarkyti pagal asmens duomenų apsaugos įstatymus.

Kadangi „Hesburger“ nuolat vysto savo paslaugas, gali prireikti pakeisti ir atnaujinti šias privatumo taisykles. Pakeitimai gali būti atlikti atsižvelgiant į duomenų apsaugos įstatymų pataisas. Mes paskelbsime apie visas privatumo taisyklių pastabas. Rekomenduojame nuolat peržiūrėti privatumo taisykles. Čia pateikiama naujausia taisyklių versija.

Kodėl mes naudojame jūsų duomenis?

Asmeniniai Kliento duomenys ir sandorių informacijos duomenys naudojami „Bonus“ klubo paslaugai, įskaitant „Hesburger“ programėlę, teikti ir tobulinti. Kaip šios paslaugos dalį mes nustatome ir priskiriame „Bonus“ kreditus, „Bonus“ klubo lygius ir „Bonus“ privilegijas, remdamiesi Kliento premijuojamais pirkiniais. Šių duomenų tvarkymą mums būtina įteisinti pagal įstatymus, kad galėtume vykdyti narystės „Bonus“ klube paslaugų sutartį, kurios dalyviu jūs esate, ir gauti jūsų sutikimą tvarkyti šiuos duomenis.

Be to, mes atliekame statistinį Klientų profiliavimą ir analizę, kuriai naudojame jūsų demografinius duomenis ir informaciją apie sandorius. Šis duomenų apdorojimas reikalingas, nes mes teisėtai siekiame tobulinti ir auginti mūsų verslą.

Jūsų elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir pranešimai „Hesburger“ programėlėje gali būti naudojami mūsų pasiūlymams ar informacijai apie mūsų ar „Hesburger“ restoranų tinklo teikiamų produktų ir paslaugų naujienoms jums siųsti, jeigu jūs davėte sutikimą tokiam savo asmens duomenų naudojimo būdui.

Jeigu jūs sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes atidžiai parinksime mūsų pranešimų gavėjus, kad šie pranešimai jums tikrai būtų svarbūs. Mes tokią atranką vykdome automatiškai, įvertindami Kliento sandorių istoriją ir vieną ar daugiau demografinių požymių (pvz., amžių ar gyvenamąją vietą). Tai vadinama „profiliavimu“.

Jūsų duomenis tiesioginei rinkodarai ir profiliavimui mes naudojame, siekdami teisėtai gerinti ir plėsti mūsų paslaugų teikimą ir kuo efektyviau bendrauti su savo klientais.

Kokie yra šių duomenų šaltiniai?

„Hesburger“ duomenis gauna tiesiogiai iš Kliento, kai jis pateikia prašymą priimti į „Bonus“ klubą, arba kai Klientas, jau tapęs klubo nariu, atnaujina savo pateiktus duomenis „Hesburger“ svetainės „Bonus“ klubo puslapiuose ar „Hesburger“ programėlėje.

Informaciją apie „Bonus“ klubo kortelės naudojimą ir Kliento pirkinius „Hesburger“ gauna iš „Hesburger“ restoranų prekybos vietų sistemų ir „Hesburger“ programėlės.

Kokio tipo duomenys tvarkomi?

Kliento asmeninė ir kontaktinė informacija

Kliento vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas, miestas (gyvenvietė), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, informacija apie prijungtą narį, susietą su „Bonus“ paskyra, ir nario iki 15 metų amžiaus vieno iš tėvų ir globėjų vardas, pavardė ir el. pašto adresas. Šiame registre laikoma informacija apie tėvo ar globėjo sutikimą tvarkyti vaiko asmens duomenis.

„Hesburger“ svetainėje užsiregistravusių Klientų naudotojų kodai ir slaptažodžiai įrašomi. Registre laikoma informacija apie Kliento sutikimą tiesioginei rinkodarai el. paštu, įprastu paštu ir mobiliuoju telefonu. Kad darbuotojui būtų galima suteikti privilegijų, registre saugomi duomenys apie tai, ar klientas yra „Hesburger“ darbuotojas.

Informacija apie sandorį

Į registrą įrašoma informacija apie pirkinius, už kuriuos Klientas įgyja teisę gauti „Bonus“ taškus, nepanaudotus „Bonus“ taškus, Kliento „Bonus“ klubo lygmenį ir datą, kada šis lygis pasiektas.

Su „Hesburger“ programėle susijusi informacija

Į registrą įrašoma informacija apie registraciją „Hesburger“ programėlėje ir su ja susijusi informacija (pvz., registracijos programėlėje data ir laikas, mokėjimo kortelės įtraukimo ir pašalinimo laikas, kliento telefono siunčiama informacija apie mobilųjį prietaisą, prietaiso identifikatorius ir IP adresas). Didžioji dalis su programėlės naudojimu susijusios informacijos laikoma tik laikinai.

Klientas sutinka, kad, norint naudotis kai kuriuo programėlės turiniu, reikalingi Kliento buvimo vietos duomenys. „Hesburger“ gali tvarkyti Kliento buvimo vietos duomenis tik tiek, kiek jų reikia paslaugai suteikti. Panaudojus šiuos duomenis jie pašalinami ir jokiai trečiajai šaliai neperduodami. Buvimo vietos duomenų naudojimo funkciją galima įjungti ir išjungti.

Kas gali gauti Kliento duomenis ar prie jų prieiti

Tik mūsų paslaugoms teikti reikalingi asmens duomenys perduodami šioms šalims:

1) Tai pačiai įmonių grupei kaip ir „Hesburger“ priklausančioms šalims:

  • „AS Hesburger“, „RigaBurger SIA“, „Hes-Pro Vilnius“ – rinkodaros tikslams. Šios įmonės kuria konkrečiai Baltijos šaliai pritaikytas rinkodaros priemones.
  • „Salmela-Yhtiöt Oy“ – „Bonus“ klubo programos techninei priežiūrai ir valdymui, įskaitant „Hesburger“ programėlės techninę priežiūrą ir tobulinimą.
  • „AS Hesburger“ – techninės priežiūros ir valdymo paslaugoms.
  • „Hesburger“ restoranų frančizės įmonėms – darbo tikslams, pvz., siekiant suteikti galimybę naudotis „Bonus“ klubo privilegijomis, aptarnauti klientus ir reaguoti į jų pastabas ir pasiūlymus.

2) Išorinėms šalims:

  • „Hesburger“ programėlę prižiūrinčioms ir tobulinančioms įmonėms.
  • Rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, pvz., vykdančioms tiesioginės rinkodaros kampanijas paštu ir el. paštu.
  • „Hesburger“ restoranų frančizės įmonėms, kurios nepriklauso „Hesburger“ įmonių grupei, darbo tikslams, siekiant suteikti galimybę naudotis „Bonus“ klubo privilegijomis, aptarnauti klientus ir reaguoti į jų pastabas ir pasiūlymus.
  • „Stripe Payments Europe Limited“, Airija, kuri kaupia klientų kredito kortelių informaciją tam, kad galėtų vykdyti „Hesburger“ programėlėje atliekamas mokėjimo operacijas. Daugiau informacijos apie „Stripe“ tvarkomų duomenų privatumą rasite šios įmonės privatumo taisyklėse (stripe.com/fi/privacy).
  • Teisėsaugos institucijoms ir kitoms valdžios įstaigoms pagal duomenų užklausas, kurias jos pateikia remdamosis galiojančiais įstatymais.
  • Draudimo įmonėms pretenzijų tvarkymo tikslais.

Visus „Hesburger“ restoranų įmonių pavadinimus ir adresus rasite „Hesburger“ svetainėje.

Jei darbuotojo duomenys perduodami už Europos Sąjungas (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, mes užtikrinsime, kad duomenys būtų tinkamai saugomi, pavyzdžiui, susitarsime dėl įstatymuose numatytų duomenų apsaugos priemonių taikymo pagal duomenų apsaugos teisės aktus, kaip antai Europos Komisijos patvirtintos sutarčių standartinės sąlygos ir (arba) ES ir JAV privatumo skydas.

Šie duomenų gavėjai gali tvarkyti asmens duomenis už ES arba EEE ribų: „SendGrid Inc.“ (rinkodaros el. laiškų platinimas: kliento vardas ir pavardė bei el. pašto adresas).

Duomenų saugumas

„Hesburger“ naudoja technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenis apsaugotų nuo neteisėto priėjimo prie jų, perdavimo, ištrynimo ar kitokio naudojimo, kuris gali kelti pavojų informacijos saugumui. Registras laikomas elektroniniu būdu. Registras naudojamas, jo duomenys keičiami ir tvarkomi tik naudojant kelių lygmenų naudotojo identifikavimą per šifruotą programą. Tik asmenys, paskirti sistemai prižiūrėti ir valdyti, gali registru naudotis. Registro duomenys saugomi nuo išorinės prieigos, o registro naudojimas kontroliuojamas.

Kaip ilgai jūsų duomenys laikomi

Duomenys laikomi tol, kol jūs esate „Bonus“ klubo nariu. Pasibaigus jūsų narystei „Bonus“ klube, jūsų duomenys iš sistemos pašalinami per vieną mėnesį. Jeigu „Bonus“ paskyra dvejus metus nenaudojama, Kliento narystė klube nutraukiama ir visi su ja susiję duomenys pašalinami.

Kliento teisės

Klientas gali naudotis šiomis toliau nurodytomis teisėmis, atsiuntęs „Hesburger“ prašymą įprastu ar elektroniniu paštu.

Prieigos teisė

Klientas turi teisę pasitikrinti savo duomenis „Bonus“ klubo registre: jam tereikia prisijungti „Bonus“ klubo „Hesburger“ svetainėje ar programėlėje.

Teisė reikalauti ištaisyti klaidą

Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti bet kokie netikslūs duomenys. Klientas klaidas gali ištaisyti „Bonus“ klubo „Hesburger“ svetainėje ar programėlėje. Jeigu ten klaidos neįmanoma ištaisyti, Klientas turi kreiptis į „Hesburger“.

Teisė reikalauti pašalinti duomenis

Klientas turi teisę reikalauti, kad jo duomenys būtų pašalinti iš „Bonus“ klubo registro („teisė būti pamirštam“). Ne visus duomenis galima pašalinti, jeigu Klientas nori tęsti narystę šiame klube. „Hesburger“ nedelsdama imsis priemonių duomenims pašalinti Kliento prašymu, nebent yra įstatyminis pagrindas šį prašymą atmesti.

Teisė riboti tvarkymą

Klientas turi teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Gavusi Kliento prašymą „Hesburger“ neturi teisės toliau tvarkyti asmeninių Kliento duomenų, nebent yra įstatyminis pagrindas tai daryti. Dėl tokio ribojimo gali būti apribotos ar netgi nutrauktos ir Kliento galimybės naudotis „Bonus“ klubo paslaugomis.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti su „Bonus“ klubu susijusios tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslams. Norėdamas pakeisti tiesioginės rinkodaros nuostatas, Klientas turi prisijungti prie sistemos „Bonus“ klubo „Hesburger“ svetainėje ar programėlėje. Be to, visuose „Bonus“ klubo el. laiškuose yra prenumeratos atsisakymo parinktis.

Teisė perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą

Klientas turi teisę gauti savo asmens duomenis sutvarkytoje ir visiems priimtinoje formoje, kad galėtų juos pateikti kitam asmens duomenų failo kontrolieriui.

Teisė paduoti skundą

Jeigu manote, kad jūsų asmens teisės buvo pažeistos, galite paduoti skundą atitinkamai savo šalies įstaigai pagal gyvenamąją vietą. Duomenų apsaugos įstaigų sąrašą ir informaciją apie jas rasite čia:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

Kas yra mano asmens duomenų kontrolierius ir į ką aš galiu kreiptis?

Burger-In Oy
Įmonės kodas: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku, Finland
bonusklubi@hesburger.fi